czwartek, 9 lipca 2020

Zbórka

Szanowni Państwo

W sobotę o 10 zaczynamy zbiórkę pod cmentarzem. Zaplanowaliśmy ją tak, aby w trakcie gier unikać kontaktu fizycznego, mimo to proszę o wzięcie osłony twarzy (maska, przyłbica itp.). Kończymy około 13.15 pod cmentarzem.
Potrzebne będzie własne picie oraz kanapki. Aby syn mógł uczestniczyć w zbiórce potrzebuję otrzymać zgodę (jej wzór znajduje się na blogu parę postów wcześniej).
Proszę o sms zwrotny z informacją czy syn będzie na zbiórce.

poniedziałek, 22 czerwca 2020

Rozesłanie na obozy 2020

Szanowni Państwo
Oto szczegóły dotyczące tegorocznego rozesłania na obozy


środa, 10 czerwca 2020

Zbiórka 13.06.2020

Szanowni Państwo

Zbiórka planowana jest na sobotę godzinę 10. Zaczynamy apelem pod cmentarzem, zbiórka odbywać się będą w lesie. Przeważać będą gry ruchowe. Przewidziane będzie ognisko, dlatego proszę o wzięcie kiełbas, chleba oraz picia. Kończymy około 13.30 pod cmentarzem. Proszę także o wzięcie maseczki, chusty, czegoś do zasłonięcia ust. Proszę też o spsiukanie syna czymś od kleszczy. Potrzebuję potwierdzenia obecności syna do piątku godziny 18. Na samą zbiórkę z kolei potrzebuję zgody opublikowanej poniżej.

Miłego wieczoru

Wzór zgody na zbiórkę

Potrzebuję dostawać taką zgodę PRZED KAŻDĄ zbiórką

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
My, niżej podpisani, jako rodzice/prawni opiekunowie, mając świadomość obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej, wyrażamy zgodę na uczestnictwo
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)
w bezpośrednich działaniach (spotkaniach) organizowanych przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (dalej jako Skauci Europy).
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Wskazana powyżej osoba jest osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 w szczególności takie jak:
• kaszel,
• gorączka,
• duszność,
• bóle mięśni,
• utrata węchu i smaku;
2. W ostatnich 14 dniach przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia, wskazana powyżej osoba nie przebywała na kwarantannie, a także nie miała świadomego kontaktu i nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależ-nie od formy tej kwarantanny;
3. Wskazana powyżej osoba nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19;
4. Mamy pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie udziału w formach pracy Skautów Europy oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19 i w razie zakażenia naszego dziecka nie będziemy z tego powodu czynić zarzutów ani wysuwać roszczeń względem Stowarzy-szenia;
5. Mamy pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe;
6. Znane nam są „Wytyczne postępowania podczas Reaktywacji działalności Skautów Europy w terenie”.
7. W związku z zamiarem uczestnictwa w zbiórkach oraz innych formach pracy harcerskiej przez wskazaną powyżej osobę, zo-bowiązujemy się do zapewnienia jej, we własnym zakresie, środków ochrony osobistej.
8. Zobowiązujemy się poinformować niezwłocznie szefa/szefową jednostki naszego dziecka, jeżeli któraś z ww. okoliczności ulegnie zmianie.
Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów:
Miejscowość:
Data:
Czytelne podpisy:

sobota, 16 maja 2020

Spotkanie - 10.00

Kod do spotkania: 865 1900 1487
I hasło: 3Hb4p4

Przyda się odpalony w tle Google Earth

Do zobaczyska

czwartek, 14 maja 2020

Spotkanie

Wiczlki

W sobotę o 10 będzie spotkanie Gromady na zoomie - wstawię tutaj namiary przed spotkaniem. Zadbajcie o mundury i o ciekawostki o państwie.

Akela

sobota, 9 maja 2020

Mapy

Wilczki

Może się zdarzyć, że niektóre zwierzęta mogą 
potrzebować pomocy, dlatego na ten wypadek
 chciałbym żebyście narysowali mapę swojej
okolicy - nie musi być na papierze - 
żeby wiedziały do kogo mogą się zwrócić.
Możecie też na niej umieścić jakieś
charakterystyczne punkty okolicy, np. sklep,
kościół, szkoła, itp. Zaskoczcie mnie